نویسنده = قائمی، محمدحسین
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت سود واقعی و خوانایی گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 45-72

آمنه احمدی؛ محمدحسین قائمی


2. بررسی تاثیر ‌فعالیت‌های کمیته‌های‌حسابرسی بر گزارشگری‌مالی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-66

سیدمصطفی علوی؛ محمدحسین قائمی؛ جواد رضازاده


3. بررسی رفتار قیمت سهام پس از اعلان سود در سطح شرکتی و در سطح‌بازار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-129

محمدحسین قائمی؛ آیدین کیانی