نویسنده = جلالی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین مدل‌های سنجش کیفیت سود

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 133-154

حیدر محمدزاده سالطه؛ مهدی جانی؛ مصطفی جلالی