نویسنده = مصطفی جلالی
بررسی ارتباط بین مدل‌های سنجش کیفیت سود

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 133-154

حیدر محمدزاده سالطه؛ مهدی جانی؛ مصطفی جلالی