نویسنده = راست خدیو، انیسه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه جریانهای نقد آزاد با بازده دارایی، بازده فروش و نرخ رشد سود

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-27

رضوان حجازی؛ سپیده شایانفر؛ انیسه راست خدیو