نویسنده = تقی زاده، وحید
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت مصنوعی و واقعی سود

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-79

یونس بادآورنهندی؛ وحید تقی زاده