نویسنده = مهدی علی نژاد ساروکلائی
1. بررسی کاربرد مدلهای پیش‌بینی ورشکستگی فالمر و اسپرینگیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 81-100

عبدالمهدی انصاری؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ اکبر رحیمی پور