نویسنده = حجی، ساناز
تعداد مقالات: 1
1. سود یا درآمد؛ کدامیک بر بازده سهام مؤثرتر است؟

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-122

کیهان مهام؛ ساناز حجی