نویسنده = کاظمی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی بر عملکرد مالی و شفافیت اطلاعاتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-148

حسن همتی؛ حسین کاظمی؛ زینب رستمی