نویسنده = مرادزاده فرد، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه متقابل خطی و غیر‌خطی بین رشد و سودآوری مبتنی بر گزارش‌های مالی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-140

مهدی مرادزاده فرد؛ عباسعلی دریایی؛ سیدمحمد مشعشعی