نویسنده = حسین اعتمادی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط ارزشی و قابلیت پیش‌بینی عناصر سود: هزینه حقوق‌و‌مزایا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-140

ساسان بابایی؛ حسین اعتمادی