نویسنده = معنوی مقدم، امیرهادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه عملکرد شرکت، نظام راهبری شرکتی و کیفیت افشاء محیطی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-146

حلیمه رحمانی؛ مبینا قهستانی؛ امیرهادی معنوی مقدم