نویسنده = بابایی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-72

نظام الدین رحیمیان؛ فاطمه بابایی؛ حسین جهانگیری


2. بررسی محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی و تعهدی سود در تبیین ارزش بازار شرکت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-54

فاطمه بابایی؛ جواد جعفری