نویسنده = جواد جعفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی و تعهدی سود در تبیین ارزش بازار شرکت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-54

فاطمه بابایی؛ جواد جعفری