نویسنده = جهانگیری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-72

نظام الدین رحیمیان؛ فاطمه بابایی؛ حسین جهانگیری