نویسنده = بیگ پناه، یهزاد
تعداد مقالات: 1
1. بهبود در اظهارنظر حسابرس مستقل و به موقع بودن گزارشهای مالی سالانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-114

محمدحسین صفرزاده؛ یهزاد بیگ پناه