نویسنده = بابایی، ساسان
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط ارزشی و قابلیت پیش‌بینی عناصر سود: هزینه حقوق‌و‌مزایا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-140

ساسان بابایی؛ حسین اعتمادی