نویسنده = اکرم فتحعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سرمایه فکری و سرمایه مالی در ایجاد ارزش: کنترل چرخه‌‌های تجاری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-38

محمدحسین ستایش؛ اکرم فتحعلی