نویسنده = فصیح رامندی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. چرخة عمر شرکت و هزینة سرمایة سهام

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-62

ابراهیم فصیح رامندی؛ جواد رضازاده