نویسنده = خواجوی، شکراله
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس، با تأکید بر شهرت حسابرس شرکت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-66

شکراله خواجوی؛ علیرضا پورگودرزی؛ عبدالمجید سرمدی نیا