نویسنده = محمدحسن صفرزاده
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر توانایی مدیران بر چسبندگی هزینه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 261-283

محمدحسن صفرزاده؛ بهزاد بیگ پناه