نویسنده = سعیدی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد مدیران در مواجهه با آستانه‌های سود:شواهدی از نقش گزارشگری پایداری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-168

محمدرضا حسینی معصوم؛ منصور گرکز؛ پرویز سعیدی؛ علیرضا معطوفی