نویسنده = رضازاده، جواد
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی شاخص‌های افشای داوطلبانه و نظام راهبری شرکتی؛ شکاف بین وضعیت موجود و مورد انتظار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-95

حسین پارسیان؛ حسین کاظمی؛ جواد رضازاده


2. بررسی تاثیر ‌فعالیت‌های کمیته‌های‌حسابرسی بر گزارشگری‌مالی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-66

سیدمصطفی علوی؛ محمدحسین قائمی؛ جواد رضازاده


3. چرخة عمر شرکت و هزینة سرمایة سهام

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-62

ابراهیم فصیح رامندی؛ جواد رضازاده


4. گزارشگری مالی متهورانه و آگاهی‌بخشی قیمت سهام

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-22

جواد رضازاده؛ عاطفه بکشلو


5. شناسایی عوامل مؤثر بر تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-23

جواد رضازاده؛ احمد اکبرشاهی