نویسنده = محسنی نیا، سعید
تعداد مقالات: 1
1. الگوی کیفیت حسابرسی داخلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-38

سعید محسنی نیا؛ جعفر باباجانی؛ قاسم بولو