کلیدواژه‌ها = تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی و کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-98

علامحسین مهدوی؛ سمیه حسینی نیا