کلیدواژه‌ها = پاداش هیات‌مدیره
تاثیر دقت و حساسیت سود بر پاداش هیات ‌مدیره

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 153-182

سیدعلی واعظ؛ امیرحسین منتظرحجت؛ رحیم بنابی قدیم