تاثیر ماکیاولیسم بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی با نقش میانجی جهت‎گیری اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

از آنجایی که خصوصی‌سازی در بازار حسابرسی در دوران ابتدایی خود به سر ‌‌‌‌‌‌می‌برد احتمال عدم رعایت مصادیق اخلاق و جهت‌گیری‌اخلاقی در این بازار وجود دارد‌. به همین دلیل جهت حفظ اعتبار حرفه و رعایت موازین اخلاقی مبتنی بر رفتارهای حرفه‎ای حسابرسان، فعالیت‏های بازاریابی به عنوان یک مسئله و مشکل در حرفه حسابرسی مطرح‌‌‌‌‌‌ می‎گردد؛ این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ماکیاولیسم بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‎های بازاریابی با نقش میانجی جهت‎گیری اخلاقی اجرایی شد. جامعه آماری شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که در موسسات حسابرسی شاغل بودند در نظر گرفته شد. پرسشنامه پژوهش در میان 245 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه توزیع و جمع آوری شد. اطلاعات گردآوری‌شده توسط پرسشنامه‌ها با استفاده از مدل‌یابی معـادلات ساختاری مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماکیاولیسم بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. ماکیاولیسم از طریق جهت‌گیری اخلاقی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. ماکیاولیسم از طریق ایده‌آل‌گرایی و نسبی-گرایی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها