پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی (ARFR) - ورود کاربران