اعضای هیأت تحریریه » مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
 

مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی

 
ARFR » اعضای هیأت تحریریه
تبلیغات

اعضای هیأت تحریریه

دکتر رضوان حجازی
استاد دانشگاه الزهرا

دکتر غلامحسین مهدوی
دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر محمدرضا نیکبخت
دانشیار دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا کردستانی
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر محمد حسین ودیعی
دانشیار دانشگاه فردوسی

دکتر موسی بزرگ اصل
مدیر مسئول
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، سازمان حسابرسی

دکتر محمدحسین قائمی
دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان حسابرسی

دکتر حمید حقیقت
سردبیر
دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان حسابرسی