ارسال مقاله » مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
 

مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی

 
ARFR » ارسال مقاله
تبلیغات

ارسال مقاله

لطفاً قبل از ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید.
نام فایل ارسالی ضرورتاً انگلیسی باشد، در غیر اینصورت مورد ارسالی ناموفق خواهد بود.
حجم فایل ارسالی نباید از 3 مگابایت بیشتر شود.

ضوابط کلی بررسی و چاپ مقالات

1- محتوای مقاله نتیجه مطالعات، تجربه ها و پژوهشهای علمی نویسنده (یا نویسندگان) باشد.
2- موضوع مقاله در حیطه گزارشگری مالی باشد.
3- روش شناسی مقاله از نظر تخصصی قابل قبول و معتبر باشد.
4- مقاله فاقد محدودیت اساسی در تعمیم پذیری نتایج باشد.
5- مقاله حداکثر در 20 صفحه و منطبق با الگوی تدوین پیشنویس مقاله، ارائه شده باشد.
6- مقاله ارائه شده در هیچیک از مجلات داخلی یا خارجی در فرآیند بررسی و یا چاپ نباشد.
7- این نشریه در انتخاب، ویرایش یا اصلاح مقاله دریافتی آزاد است.
8- مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) است و چاپ مقاله به معنای تأیید محتوای آن نیست.
9- مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیأت تحریریه چاپ میشود.
خط مشی مجله ”پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی“
1) انتشار پژوهشهای اصیل در حسابداری و حسابرسی با تأکید بر حوزه های زیر:
- اخلاق در حسابداری و حسابرسی
- استانداردهای ملی گزارشگری مالی
- استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
- استانداردهای حسابرسی
- آثار گزارشگری مالی بر رفتار استفاده کنندگان
- سیستم های اطلاعاتی حسابداری
- مقررات حرفه ای و توسعه دانش حسابداری
- آموزش در حسابداری و حسابرسی
- پژوهشگری در حسابداری و حسابرسی
- محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی حسابداران
2) توجه و تأکید به کاربردهای نتایج پژوهش
3) اعمال دقت در فرآیند گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها
4) مستندسازی دقیق مقاله به پژوهشها و منابع علمی معتبر و اصیل