دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-176 
7. بررسی ارتباط بین مدل‌های سنجش کیفیت سود

صفحه 133-154

حیدر محمدزاده سالطه؛ مهدی جانی؛ مصطفی جلالی