دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، شهریور 1395، صفحه 7-168 
2. تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت

صفحه 25-50

مجتبی گل محمدی شورکی؛ امید پورحیدری


3. بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت

صفحه 51-72

نظام الدین رحیمیان؛ فاطمه بابایی؛ حسین جهانگیری


4. بررسی تاثیر شدت تجدید ارائه سود گزارش شده بر ارزش شرکت

صفحه 73-92

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ زهرا جعفری باوریانی