دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 6-206 
4. استراتژی تجاری صاحبکار و حق الزحمه حسابرسی

صفحه 97-118

محمدرضا نیک بخت؛ حامد عمرانی؛ امید آخوندی