نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارزش منصفانه موانع بکارگیری مبنای ارزش منصفانه در صنعت بانکداری ایران در سطح کلان [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 303-342]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی موانع بکارگیری مبنای ارزش منصفانه در صنعت بانکداری ایران در سطح کلان [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 303-342]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) موانع اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ایران [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 271-302]
 • افشای اطلاعات تجزیه و تحلیل سیستماتیک و ارزیابی معیارهای افشای اطلاعات مدل‌‌های کسب ‌‌و کار [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 99-148]
 • اقلام تعهدی اختیاری.  تأثیر توانایی مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات شرکت [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 149-185]
 • اولویت‌بندی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ثبات مالی شرکت‌ها [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 187-226]

ب

 • بازرس قانونی عوامل مؤثر در بی‌توجهی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نسبت به بندهای بازرسی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 7-33]
 • بی ثباتی مالی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ثبات مالی شرکت‌ها [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 187-226]

ت

 • تکنیک دلفی فازی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ثبات مالی شرکت‌ها [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 187-226]
 • توانایی مدیران تأثیر توانایی مدیران بر ارتباط ارزشی سود با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و قدرت بازار محصول [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 73-98]
 • توانایی مدیران تأثیر توانایی مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات شرکت [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 149-185]
 • توسعه اقتصادی بررسی نقش توسعه بازار سهام بر ارتقای مفاهیم گزارشگری مالی [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 227-270]
 • توسعه بازار سهام بررسی نقش توسعه بازار سهام بر ارتقای مفاهیم گزارشگری مالی [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 227-270]

ث

 • ثبات مالی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ثبات مالی شرکت‌ها [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 187-226]

ح

 • حاکمیت شرکتی تأثیر توانایی مدیران بر ارتباط ارزشی سود با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و قدرت بازار محصول [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 73-98]

خ

 • خطای پیش‌بینی سود تأثیر توانایی مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات شرکت [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 149-185]

ر

 • روش حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل سیستماتیک و ارزیابی معیارهای افشای اطلاعات مدل‌‌های کسب ‌‌و کار [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 99-148]

س

ش

ص

 • صنعت بانکداری ایران موانع اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ایران [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 271-302]
 • صنعت بانکداری ایران موانع بکارگیری مبنای ارزش منصفانه در صنعت بانکداری ایران در سطح کلان [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 303-342]

ع

 • عدم اطمینان اطلاعاتی تأثیر توانایی مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات شرکت [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 149-185]
 • عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر توانایی مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات شرکت [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 149-185]

ف

ق

 • قدرت بازار محصول تأثیر توانایی مدیران بر ارتباط ارزشی سود با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و قدرت بازار محصول [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 73-98]
 • قوانین تجاری. مقدمه عوامل مؤثر در بی‌توجهی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نسبت به بندهای بازرسی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 7-33]

گ

 • گزارشگری مالی تجزیه و تحلیل سیستماتیک و ارزیابی معیارهای افشای اطلاعات مدل‌‌های کسب ‌‌و کار [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 99-148]

م

 • مالیات‌ستانی تبیین موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 35-72]
 • مجمع عمومی عادی صاحبان سهام عوامل مؤثر در بی‌توجهی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نسبت به بندهای بازرسی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 7-33]
 • مدل کسب ‌‌و کار تجزیه و تحلیل سیستماتیک و ارزیابی معیارهای افشای اطلاعات مدل‌‌های کسب ‌‌و کار [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 99-148]
 • موانع اجرای IFRS موانع اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ایران [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 271-302]
 • موانع سازمانی تبیین موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 35-72]
 • موانع مرتبط با سیاست‌ها و مقررات تبیین موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 35-72]
 • موانع مرتبط با منابع انسانی تبیین موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی [دوره 10، شماره 18، 1400، صفحه 35-72]