نویسنده = رحیم بنابی قدیم
تاثیر انحراف توجه سهامداران نهادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 127-161

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ؛ محمد حسین قلمبر؛ علی قناد


تاثیر دقت و حساسیت سود بر پاداش هیات ‌مدیره

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 153-182

سیدعلی واعظ؛ امیرحسین منتظرحجت؛ رحیم بنابی قدیم