کلیدواژه‌ها = رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
ارائه الگویی برای نظارت مالی هوشمند در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1401

حمید اردشیری؛ احسان کمالی؛ امین رستمی؛ مهدی صفری گرایلی