راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرائط پذیرش مقاله

   مجله پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی در نظر دارد یافته‌ها و نظریه‌های مبتنی بر پژوهش‌های اصیل و کاربردی در ابعاد گسترده گزارشگری مالی را منتشر نماید. رویکرد این مجله، علمی پژوهشی و نگاه اصلی آن توسعه دانش حسابداری، شناسایی چالش‌های گزارشگری مالی و یافتن راه‌کارهای مناسب برای بهبود آن است. محتوای مقاله‌های ارسالی باید متناسب با اهداف نشریه و حاصل پژوهش و تجربه نویسنده باشد. مقاله‌های دریافتی پس از داوری تخصصی و تایید هیات تحریریه به چاپ می‌رسد. به منظور ایجاد سهولت و تسریع در داوری و انتشار به موقع نشریه، از استادان و پژوهشگران گرامی درخواست می‌شود هنگام ارسال مقاله، به نکات زیر توجه نمایند:

 1. مقاله در نرم‌افزار word، ویرایش 2007 یا جدیدتر، با فونت 13، قابل چاپ در برگ A4 (حاشیه‌ها از بالا و راست 3 و از پایین و چپ 5/2 سانتیمتر) حدود20 صفحه تنظیم شود. نوشته‌های فارسی با قلم B Zar فونت 13 و نوشته‌های انگلیسی با قلمTimes New Roman  فونت 12 ارسال شود.
 2. ارقام یک تا ده در  متن مقاله با حروف نوشته شود، مگر در جداول و نمودارها یا مواردی که پس از عدد واحدهای تکنیکی ذکر شود. بقیه ارقام با عدد نوشته شود، مثل: وقفه بیش از سه روز
 3. صفحه جلد شامل عنوان کامل مقاله (فارسی و انگلیسی)، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان، مرتبه دانشگاهی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل‌کار، نشانی کامل، شماره تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسئول.
 4. صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکیده به زبان فارسی شامل موضوع، روش پژوهش، داده‌ها و یافته‌ها (حداکثر 200 کلمه ) و واژه‌های کلیدی (حداکثر پنج واژه).
 5. صفحه دوم تا انتهای مقاله مشتمل بر:

الف) مقدمه: برای بیان مسأله پژوهش، اهمیت موضوع و هدف مقاله

ب) مبانی نظری و پیشینه: برای مرور ادبیات مرتبط با موضوع و فرضیه‌های پژوهش، از جمله مبانی نظری و پژوهش‌های اصیل انجام شده توسط دیگران

پ) روش‌شناسی: برای بیان نوع پژوهش، فرضیه‌ها، مدل‌ها ، طرح پژوهشی و تعریف عملیاتی متغیرها

ت) داده‌ها: برای بیان نحوه انتخاب نمونه

ث) تجزیه‌و‌تحلیل: شامل آمار توصیفی و تجزیه‌و‌تحلیل‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها

ج) نتیجه‌گیری: بیان خلاصه موضوع و ارائه یافته‌ها، تحلیل و تفسیر نتایج و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و محدودیتهای احتمالی

چ) فهرست منابع: در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن، به ترتیب حروف الفبایی و بدون ذکر شماره، نخست بخش فارسی و سپس بخش انگلیسی ، به شرح زیر تنظیم شود:

 • مقاله: نام‌خانوادگی نویسندگان، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام نشریه با حروف مورب، دوره، شماره، شماره صفحات
 • کتاب تألیف‌شده: نام‌خانوادگی مؤلفان، نام، (سال انتشار). عنوان کتاب با حروف مورب(نوبت ویرایش چاپ)، محل نشر، نام انتشارات
 • کتاب ترجمه‌شده: نام‌خانوادگی نویسندگان، نام، (سال انتشار)، عنوان کتاب به فارسی با حروف مورب ، نام و نام‌خانوادگی مترجمان، محل نشر، نام ناشر
 • پایان‌نامه: نام‌خانوادگی دانشجو، نام، (سال تدوین)، عنوان کامل پایان‌نامه، عنوان مقطع تحصیلی، نام دانشگاه
 • منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله به طور کامل، تاریخ کامل انتشار مقاله، ذکر واژه Online، آدرس کامل منبع. (تاریخ کامل دسترسی به مقاله)
 • سایر منابع علمی: اطلاعات کامل و کافی ارائه شود.
 1. چکیده انگلیسی و واژه‌های‌ کلیدی: در یک صفحه جداگانه با عنوان مقاله، نام نویسندگان، مرتبه علمی نویسندگان و نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال به همراه نشانی کامل و  پست الکترونیکی نویسندگان.
 2. تمام ارجاعات در متن و فهرست منابع بر اساس سیستم بین المللی APA است.
 3. ارجاعات فارسی داخل متن، در پرانتر به صورت (نام خانوادگی، سال) درج شود.
 4. ارجاعات انگلیسی داخل متن، در پرانتر به صورت (Family Name,Year) درج  شود.
 5. معادل انگلیسی کلمات داخل متن و نیز سایر توضیحات، در بخش یادداشت‌ها در پایان مقاله و قبل از منابع ارائه شود.
 6.  جداول، نزدیک به متن مربوط ارائه گردد. شماره و عنوان جداول در بالا و توضیحات مختصر درباره نمادها ذیل جداول ارایه شود، به طوری که هر جدول مستقلاً گویا باشد. در متن مقاله به شماره جداول اشاره شود.
 7.  نمودارها به صورت سیاه و سفید، دقیق و روشن باشد. شماره و عنوان نمودارها در بالای هر کدام ارایه گردد. در متن مقاله به شماره نمودارها اشاره شود.
 8.  مدل‌ها، فرمول‌ها و معادلات ریاضی، شماره‌گذاری شود.

  راهنمای تدوین و شرائط پذیرش مقاله

     مجله پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی در نظر دارد یافته‌ها و نظریه‌های مبتنی بر پژوهش‌های اصیل و کاربردی در ابعاد گسترده گزارشگری مالی را منتشر نماید. رویکرد این مجله، علمی پژوهشی و نگاه اصلی آن توسعه دانش حسابداری، شناسایی چالش‌های گزارشگری مالی و یافتن راه‌کارهای مناسب برای بهبود آن است. محتوای مقاله‌های ارسالی باید متناسب با اهداف نشریه و حاصل پژوهش و تجربه نویسنده باشد. مقاله‌های دریافتی پس از داوری تخصصی و تایید هیات تحریریه به چاپ می‌رسد. به منظور ایجاد سهولت و تسریع در داوری و انتشار به موقع نشریه، از استادان و پژوهشگران گرامی درخواست می‌شود هنگام ارسال مقاله، به نکات زیر توجه نمایند:

  1. مقاله در نرم‌افزار word، ویرایش 2007 یا جدیدتر، با فونت 13، قابل چاپ در برگ A4 (حاشیه‌ها از بالا و راست 3 و از پایین و چپ 5/2 سانتیمتر) حدود20 صفحه تنظیم شود. نوشته‌های فارسی با قلم B Zar فونت 13 و نوشته‌های انگلیسی با قلمTimes New Roman  فونت 12 ارسال شود.
  2. ارقام یک تا ده در  متن مقاله با حروف نوشته شود، مگر در جداول و نمودارها یا مواردی که پس از عدد واحدهای تکنیکی ذکر شود. بقیه ارقام با عدد نوشته شود، مثل: وقفه بیش از سه روز
  3. صفحه جلد شامل عنوان کامل مقاله (فارسی و انگلیسی)، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان، مرتبه دانشگاهی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل‌کار، نشانی کامل، شماره تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسئول.
  4. صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکیده به زبان فارسی شامل موضوع، روش پژوهش، داده‌ها و یافته‌ها (حداکثر 200 کلمه ) و واژه‌های کلیدی (حداکثر پنج واژه).
  5. صفحه دوم تا انتهای مقاله مشتمل بر:

  الف) مقدمه: برای بیان مسأله پژوهش، اهمیت موضوع و هدف مقاله

  ب) مبانی نظری و پیشینه: برای مرور ادبیات مرتبط با موضوع و فرضیه‌های پژوهش، از جمله مبانی نظری و پژوهش‌های اصیل انجام شده توسط دیگران

  پ) روش‌شناسی: برای بیان نوع پژوهش، فرضیه‌ها، مدل‌ها ، طرح پژوهشی و تعریف عملیاتی متغیرها

  ت) داده‌ها: برای بیان نحوه انتخاب نمونه

  ث) تجزیه‌و‌تحلیل: شامل آمار توصیفی و تجزیه‌و‌تحلیل‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها

  ج) نتیجه‌گیری: بیان خلاصه موضوع و ارائه یافته‌ها، تحلیل و تفسیر نتایج و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و محدودیتهای احتمالی

  چ) فهرست منابع: در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن، به ترتیب حروف الفبایی و بدون ذکر شماره، نخست بخش فارسی و سپس بخش انگلیسی ، به شرح زیر تنظیم شود:

  • مقاله: نام‌خانوادگی نویسندگان، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام نشریه با حروف مورب، دوره، شماره، شماره صفحات
  • کتاب تألیف‌شده: نام‌خانوادگی مؤلفان، نام، (سال انتشار). عنوان کتاب با حروف مورب(نوبت ویرایش چاپ)، محل نشر، نام انتشارات
  • کتاب ترجمه‌شده: نام‌خانوادگی نویسندگان، نام، (سال انتشار)، عنوان کتاب به فارسی با حروف مورب ، نام و نام‌خانوادگی مترجمان، محل نشر، نام ناشر
  • پایان‌نامه: نام‌خانوادگی دانشجو، نام، (سال تدوین)، عنوان کامل پایان‌نامه، عنوان مقطع تحصیلی، نام دانشگاه
  • منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله به طور کامل، تاریخ کامل انتشار مقاله، ذکر واژه Online، آدرس کامل منبع. (تاریخ کامل دسترسی به مقاله)
  • سایر منابع علمی: اطلاعات کامل و کافی ارائه شود.
  1. چکیده انگلیسی و واژه‌های‌ کلیدی: در یک صفحه جداگانه با عنوان مقاله، نام نویسندگان، مرتبه علمی نویسندگان و نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال به همراه نشانی کامل و  پست الکترونیکی نویسندگان.
  2. تمام ارجاعات در متن و فهرست منابع بر اساس سیستم بین المللی APA است.
  3. ارجاعات فارسی داخل متن، در پرانتر به صورت (نام خانوادگی، سال) درج شود.
  4. ارجاعات انگلیسی داخل متن، در پرانتر به صورت (Family Name,Year) درج  شود.
  5. معادل انگلیسی کلمات داخل متن و نیز سایر توضیحات، در بخش یادداشت‌ها در پایان مقاله و قبل از منابع ارائه شود.
  6.  جداول، نزدیک به متن مربوط ارائه گردد. شماره و عنوان جداول در بالا و توضیحات مختصر درباره نمادها ذیل جداول ارایه شود، به طوری که هر جدول مستقلاً گویا باشد. در متن مقاله به شماره جداول اشاره شود.
  7.  نمودارها به صورت سیاه و سفید، دقیق و روشن باشد. شماره و عنوان نمودارها در بالای هر کدام ارایه گردد. در متن مقاله به شماره نمودارها اشاره شود.
  8.  مدل‌ها، فرمول‌ها و معادلات ریاضی، شماره‌گذاری شود.
  9. ارجاعات فارسی  استفاده شده در متن مقاله باید به زبان انگلیسی هم تهیه و در بخش انگلیسی بترتیب حروف الفبا مرتب شود.
  10. لازم به یادآوری است این مجله در هیچیک از مراحل بررسی و چاپ مقالات هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی کند.