اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

موسی بزرگ اصل

حسابداری مدیر مسئول

bozorgaslaudit.org.ir

سردبیر

حمید حقیقت

حسابداری سردبیر

haqiqatsoc.ikiu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

رضوان حجازی

حسابداری عضو هیات تحریریه

hejazi33gmail.com

غلامحسین مهدوی

حسابداری عضو هیات تحریریه

ghmahdavirose.shirazu.ac.ir

محمدرضا نیکبخت

حسابداری هیات تحریریه

mnikbakhtut.ac.ir

غلامحسین اسدی

مالی هیات تحریریه

h-assadisbu.ac.ir

غلامرضا کردستانی

حسابداری هیات تحریریه

kordestanisoc.ikiu.ac.ir

محمدحسین قائمی

حسابداری هیات تحریریه

ghaemi_dikiu.ac.ir

موسی بزرگ اصل

حسابداری هیات تحریریه

bozorgaslaudit.org.ir

حمید حقیقت

حسابداری هیات تحریریه

haqiqatsoc.ikiu.ac.ir

محمد حسین ستایش

حسابداری عضو هیات تحریریه

setayeshshirazu.ac.ir