نویسنده = سیدحسام وقفی
تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 171-196

سیدحسن صالح نژاد؛ سیدحسام وقفی؛ جبرییل قربان پور