پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی (ARFR) - واژه نامه اختصاصی