پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی (ARFR) - بانک ها و نمایه نامه ها