پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی (ARFR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله