اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

موسی بزرگ اصل

حسابداری مدیر مسئول

bozorgaslaudit.org.ir

سردبیر

حمید حقیقت

حسابداری سردبیر

haqiqatsoc.ikiu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

رضوان حجازی

حسابداری عضو هیات تحریریه

hejazi33gmail.com

غلامحسین مهدوی

حسابداری عضو هیات تحریریه

ghmahdavirose.shirazu.ac.ir

محمدرضا نیکبخت

حسابداری هیات تحریریه

mnikbakhtut.ac.ir

غلامحسین اسدی

مالی هیات تحریریه

h-assadisbu.ac.ir

غلامرضا کردستانی

حسابداری هیات تحریریه

kordestanisoc.ikiu.ac.ir

محمد حسین ودیعی

حسابداری هیات تحریریه

mhvadieeum.ac.ir

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا

مالی هیات تحریریه

ebrahimi2020yahoo.com

محمدحسین قائمی

حسابداری هیات تحریریه

ghaemi_dikiu.ac.ir

موسی بزرگ اصل

حسابداری هیات تحریریه

bozorgaslaudit.org.ir

حمید حقیقت

حسابداری هیات تحریریه

haqiqatsoc.ikiu.ac.ir