پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی (ARFR) - کاربران