نویسنده = حسین پارسیان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شاخص‌های افشای داوطلبانه و نظام راهبری شرکتی؛ شکاف بین وضعیت موجود و مورد انتظار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-95

حسین پارسیان؛ حسین کاظمی؛ جواد رضازاده