کلیدواژه‌ها = نظام راهبری شرکتی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی شاخص‌های افشای داوطلبانه و نظام راهبری شرکتی؛ شکاف بین وضعیت موجود و مورد انتظار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-95

حسین پارسیان؛ حسین کاظمی؛ جواد رضازاده


2. ارتباط بازار رقابتی با رفتار چسبنده هزینه‌ها و راهبری شرکتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-146

محمدحسین صفرزاده؛ حامد اناری


3. بررسی رابطه عملکرد شرکت، نظام راهبری شرکتی و کیفیت افشاء محیطی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-146

حلیمه رحمانی؛ مبینا قهستانی؛ امیرهادی معنوی مقدم


4. تأثیر ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی بر عملکرد مالی و شفافیت اطلاعاتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-148

حسن همتی؛ حسین کاظمی؛ زینب رستمی