کلیدواژه‌ها = افزایش می‌‌دهد. نتایج برازش مدل تعهدی پیشنهادی