دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-174 
2. بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری

صفحه 29-46

ناصر ایزدی نیا؛ امین حاجیان نژاد؛ حمیدرضا قائدی ها