شناسایی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری و باورهای گزارشگری مالی متقلبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

باوجود مطالعات صورت‌گرفته در زمینه گزارشگری مالی متقلبانه، بررسی باورها و تمایلات مؤثر بر این رفتار ارائه نشده است. این پژوهش با توجه به رویکردهای حسابداری رفتاری و با استفاده از تئوری‌های روان‌شناسی اجتماعی به دنبال شناخت عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت‌های بورسی بوده و با بررسی باورها، مفاهیم و زمینه‌های انگیزشی و یا بازدارنده، این تمایلات را توضیح می‌دهد. به این منظور در گام اول با استفاده از روش تحلیل محتوای ادبیات، باورهای رفتاری، هنجاری، کنترلی و عوامل زمینه‌ای استخراج‌شده و در گام دوم با استفاده از روش دلفی و بهره‌گیری از نظرات 45 نفر از خبرگان این حوزه در سال‌های 97 و 98، ساختار نهایی ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود باورهای رفتاری، کنترلی و هنجاری و عوامل زمینه‌ای در کنار نگرش به رفتار، کنترل رفتار ادراک‌شده و هنجارهای ذهنی در تمایل شرکت‌های بورسی متقلب در حوزه گزارشگری مالی مؤثرند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تمایل به هشت رفتار متقلبانه در ارائه گزارشگری مالی موردتوافق خبرگان است.

کلیدواژه‌ها