اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

به منظور فراهم آوردن زمینه ارتباط بین اهالی حرفه و پژوهشگران مراکز علمی و تحقیقاتی و همچنین نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه گزارشگری مالی   دوفصلنامه پژوهش های کاربردی در گزارشگری  مالی پذیرای مقالات تحقیقی با کیفیت بالای پژوهشگران و صاحب‌نظران ارجمند می‌باشد. پژوهش‌های مبتنی بر مسائل و مشکلات حوزۀ حسابداری و گزارشگری  مالی در سطح ملی و ارائۀ راهکار برای حل آنها از سوی پژوهشگران ارجمند در صدر اولویت‌های مجله قرار دارد؛ همچنین مسائل و چالش‌های حسابداری در سطح بین‌المللی نیز برای مجله از اهمیت زیادی برخوردار است و مجله پذیرای فعالیت‌های پژوهشگران در سطح بین‌الملل می‌باشد. محورهای تحت پوشش نشریه به شرح زیر است، هرچند محدود به این موارد نمی‌باشد:

 • گزارشگری مالی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری اجتماعی و محیط زیست
 • گزارشگری مالی بین المللی
 • اخلاق حرفه ای
 • گزارشگری مالی اسلامی
 • روشهای نوین گزارشگری مالی
 • گزارشگری مالی و چالشهای منافع عمومی
 • XBRL

با توجه به موارد پیشگفته به‌طور خلاصه اهداف مجله به شرح زیر می‌باشد:

 1. کمک به ارتقای دانش حسابداری و گزارشگری مالی از طریق نشر آخرین یافته‌های پژوهشی پژوهشگران و صاحب‌نظران؛
 2. فراهم نمودن بسترهای لازم برای تبادل نظر در زمینه حسابداری و حسابرسی توسط پژوهشگران و شاغلان حرفه‌ای؛
 3.  آشنا ساختن شاغلان حرفه‌ای و پژوهشگران با مسائل و چالش‌های روز کشور و جهان در حوزۀ گزارشگری مالی؛ و
 4. توسعه، ترویج و ارتقای روش‌های تحقیق در حوزۀ حسابداری و حسابرسی با تأکید بر تکنیک‌های نوین پژوهشی.