فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات

1. مقاله باید نتیجه تحقیق و بررسی عملی نویسنده/ نویسندگان، و دارای نوآوری باشد.

2. مجله در ویرایش مقاله‌ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

3. مقاله باید به روش علمی تدوین، و در تهیۀ آن از منابع معتبر استفاده شده باشد.

4. مقاله قبلاً در مجله یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده، و هم­چنین همزمان برای مجله دیگری فرستاده نشده باشد.

5. مقاله رسیده به دفتر مجله ابتدا در هیأت تحریریه بررسی، و ارزیابی، و در صورت احراز شرایط لازم، همزمان برای سه داور ارسال می­شود. پس از دریافت نظرات داوران، نتایج داوری در هیأت تحریریه مطرح، و در صورت مثبت بودن پاسخ دو داور  و تایید نظرات توسط هیات تحریریه، نظریات دریافتی به منظور اصلاح مقاله برای نویسنده مسئول مقاله ارسال می­گردد.

6. پس از اصلاحات و تصویب هیأت تحریریه، مقاله در فهرست انتشار قرار می­گیرد.

6. مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهده نویسندگان است.